វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឫសំណល់រឹង
05 September 2019

នៅថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន បានសហការជាមួយអង្គការ UNIDO រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី «បច្ចេកទេសចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឫសំណល់រឹង» នៅខេត្តបាត់ដំបង ដោយមានអ្នកចូលរួមពីស្ថាប័ននានាក្នុងខេត្តបាត់ដំប ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប សរុបប្រាមាណ ៨០រូប។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល០២ថ្ងៃនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្នុងគោលបំណង៖
-ចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ បទដ្ឋានគតិយុត្តិ និងការអនុវត្តដល់សិក្ខាកាមដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង
-ចែករំលែកពីបច្ចេកទេសដ័ប្រសើរ និងការអនុវត្តបរិស្ថានដ៍ល្អ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹង
-ផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់លើសុខភាព និងបរិស្ថាន បណ្តាលមកពីការដុតសំរាម សំណលើរឹងនៅទីចំហ
-ផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារអនុសញ្ញាស្តុកខូមស្តីពីសារធាតុសរីរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ
មានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖
-ការធ្វើបទបង្ហាញចំនួន០៩ ត្រូវបានយកមកបង្ហាញដល់សិក្ខាកាម
១.ប្រវត្តិសាវតាគម្រោង U-POPs (BAP/BET)
២.បទដ្ឋានគតិយុត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង
៣.ករណីសិក្សាស្តីពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងសំរាមនៅខេត្តព្រះសីហនុ
៤.ករណីសិក្សាស្តីពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងសំរាមនៅខេត្តសៀមរាប
៥.ករណីសិក្សាស្តីពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្រុងភ្នំពេញ
៦.បទបង្ហាញស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងប្រកដោយប្រសិទ្ធិភាព
៧.បទបង្ហាញស្តីពីសំណល់អេឡិចត្រូនិក
៨.បទបង្ហាញស្តីពីផលប៉អពាល់លើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន
៩.បទបង្ហាញស្តីពីការកែរច្នៃជីកំប៉ុស្តិ៍
- ទស្សកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ទីតាំងកែរច្នៃសំរាម ខេត្តបាត់ដំបង គ្រប់គ្រងដោយអង្គការ COMPED
-បទបង្ហាញក្រុម អនុសាសន៍ និងសំណូមពរបន្ទាប់ពីទស្សនៈកិច្ចសិក្សា
អត្ថបទដែលទាក់ទង

01 September 2019
ពីអគាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកមពុជា-កូរ៉េ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយ អង្គការ UNIDO បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងមេរៀន ស្តីពីសារធាតុសរីរាង្គមិនងាយបំពែកធាតុ និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដ៍ប្រសើរដែលអាចរកបាន...

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...

25 March 2019
 នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រោមគម្រោងផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិដ៍ប្រសើរ (BEP) របស់អង្គការ UNIDO...